🍽 Hoi An ~
👉 Quan Cay Chuoi Vang ~ ~
📍 55 Ly Thuong Kiet, Hoi An - Vietnam
☎️ +84 935 807 780
💰 Lau Nho 24.000 vnd, Ba Chi 65.000 vnd, Rau Dang 65.000 vnd, Ti Bohap 90.000 vnd.